Algemene voorwaarden Prisma Advies Groep | Bedrijfsovernames

Algemene Voorwaarden Prisma Advies Diensten B.V. gevestigd te Alkmaar, zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37091209, alsmede Overeenkomstig vermeld op www.prisma-advies.nl.

Artikel 1       Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Prisma Advies Diensten is een Besloten Vennootschap die diensten verleent met name op het gebied van Bedrijfsovernames vanuit de handelsnaam Prisma Advies Groep | Bedrijfsovernames, hierna te noemen ‘Prisma’. De Besloten Vennootschap heeft als vestigingsadres Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk en is geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 37091209.
  Prisma is eigenaar van de handelsnaam Prisma Advies Groep, hetgeen staat voor een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende adviseurs, dat op verschillende vakgebieden het MKB in Noord-Holland adviseert.
 2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Prisma.
 3. Opdracht: alle door Prisma te leveren diensten in de ruimste zin van het woord waarvoor opdracht is gegeven aan Prisma door een Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever: de wederpartij van de Prisma.
 5. Offerte: ieder(e) vrijblijvende (online) aanbieding, aanbod, offerte en/of prijsopgave (inclusief bijlagen, documentatie en afbeeldingen etc.).
 6. Overeenkomst: de Overeenkomst van Opdracht zoals bedoeld in titel 7 van boek 7 BW.
 7. Schriftelijk: iedere communicatie per post, per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 8. Partijen: Prisma en de Opdrachtgever tezamen.

Definities die in enkelvoud worden aangeven omvatten tevens het meervoud zonder verlies van inhoudelijke betekenis.


Artikel 2       Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder(e) vrijblijvende (online) aanbieding, aanbod, Offerte en/of prijsopgave (inclusief bijlagen, documentatie en afbeeldingen etc.) en Overeenkomst tussen Prisma en een Opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 2. Elke aanbieding, offerte en overeenkomst welke onder deze Algemene Voorwaarden valt, verbindt op geen enkele wijze een andere bij de Prisma Advies Groep aangesloten adviseur c.q. entiteit. Opdrachtgever zal derhalve een andere bij de Prisma Advies Groep aangesloten adviseur c.q. entiteit niet aanspreken voor het handelen of nalaten van Opdrachtnemer.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolg- of aanvullende Opdrachten van de Opdrachtgever.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
  4.1 Prisma behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat Prisma de Opdrachtgever van de wijziging in kennis heeft gesteld.
 5. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 7. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter nietig zal worden geacht, wordt vernietigd of anderszins niet bindend wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverkort en aldus volledig van kracht. Prisma en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 8. Een eventuele eerdere verwijzing door Opdrachtgever naar eigen of andere Algemene Voorwaarden wordt door Prisma uitdrukkelijk van de hand gewezen en derhalve niet aanvaard. Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij tussen Partijen zijn overeengekomen en dienen Schriftelijk te worden vastgelegd.
 9. Indien Prisma niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, noch dat Prisma in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 10. De titel van de artikelen geven slechts een indicatie van de inhoud van het desbetreffende artikel. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 3       Aanbiedingen en Offertes

 1. Alle Offertes van Prisma zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien een Offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de Offerte vermeld.
 2. Alle Offertes van Prisma zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij alle essentiële informatie heeft verstrekt.
 3. Een samengestelde Offerte verplicht Prisma niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Acceptatie van een Offerte door Opdrachtgever houdt in, dat Opdrachtgever zich verenigt met de toepasselijkheid en inhoud van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Indien na het moment van aanbieding of na het tot stand komen van de Overeenkomst belastingen, heffingen of andere lasten van overheidswege worden ingevoerd of verhoogd, worden deze door Prisma aan de Opdrachtgever doorberekend.
 6. Tussentijdse wijzigingen dienen tussen Prisma en de wederpartij Schriftelijk te worden overeengekomen. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, dan is Prisma gerechtigd om de Overeenkomst tussentijds te beëindigen, tenzij zulks in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid.
  6.1 Prisma kan niet worden gehouden aan een Offerte indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  6.2 Acceptatie van een Offerte door Opdrachtgever houdt in, dat Opdrachtgever zich verenigt met de toepasselijkheid en inhoud van deze Algemene Voorwaarden.
  6.3 Alhoewel Prisma de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van de door haar verstrekte Offertes, waaronder begrepen doch niet beperkt tot prijsopgaves, informatie en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Prisma en Opdrachtgever kan (gaan) duiden, kan Opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders Schriftelijk is overeengekomen. Afbeeldingen, voorbeelden, specificaties en verdere omschrijvingen door Prisma op haar website, of anderszins aangeboden (online) documentatie zijn niet bindend en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven hetgeen Prisma aan te bieden heeft, tenzij door Prisma Schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld en onverminderd de verplichting van Prisma om in te staan voor de juistheid en volledigheid van door haar opgegeven gegevens. In geen geval is Prisma tot enige (na)levering verplicht.


Artikel 4       Uitvoering van de Overeenkomst

 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Prisma aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Prisma worden verstrekt.
 2. Prisma zal de te verrichten Opdracht en werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichtingen hebben het karakter van een inspanningsverplichting.
 3. Prisma is verantwoordelijk voor de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden te verrichten door derden noodzakelijk zijn, dan dient dit vooraf tussen Prisma en de wederpartij te worden overeengekomen. De inhoud van deze nadere Overeenkomst behelst onder andere de naam van de derde, de aard en duur van de werkzaamheden die de derde zal gaan verrichten en het tarief.


Artikel 5       Wijziging van de overeenkomst/meerwerk

 1. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de Offerte worden aangebracht, komt de Overeenkomst pas tot stand, nadat Prisma aan Opdrachtgever Schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met deze voorbehouden of afwijkingen.
 2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten en/of samenwerkingspartners van Prisma binden Prisma pas, nadat de toezeggingen cq. afspraken door Prisma Schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Wijzigingen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst zullen door Partijen tijdig en in onderling overleg Schriftelijk worden overeengekomen.
 4. De bestaande Overeenkomst blijft daarbij zoveel mogelijk in stand en zal worden aangevuld met de wijzigingen m.b.t. werkzaamheden en daartoe zullen nadere afspraken worden gemaakt betrekkelijk de aan Prisma te betalen vergoeding, alsmede de tijdsduur en het tijdstip voor de aanvang van de werkzaamheden.
 5. Indien de wijziging van, of aanvulling op, de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Prisma de Opdrachtgever hierover inlichten.
 6. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Prisma aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 7. In afwijking van lid 4 zal Prisma geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Prisma kunnen worden toegerekend.


Artikel 6       Duur en afsluiting van de Opdracht

 1. De werkzaamheden van de Opdracht worden door Prisma zoveel mogelijk verricht binnen de tijdsduur welke in de Overeenkomst is afgesproken.
 2. Indien Prisma tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voorziet dat de werkzaamheden niet binnen de afgesproken tijd kunnen worden uitgevoerd, stelt Prisma de Opdrachtgever hiervan op de hoogte.
 3. Indien de Opdrachtgever een declaratie van Prisma door een accountant wenst te laten beoordelen, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten die hiermee samenhangen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.


Artikel 7       Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium en/of een vaste prijs overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, eventueel aangevuld met een beloning bij succes (succesfee). Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht. De hoogte van het uurtarief wordt voorafgaand aan de werkzaamheden overeengekomen.
 3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder secretariaat-, reis-, verblijf- verzend- en administratiekosten, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 8       Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders wordt overeengekomen c.q. anders op de factuur vermeld staat.
 2. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, zijn bedragen telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd en wordt de Opdrachtgever maandelijks achteraf gefactureerd.
 3. Alle betalingen dienen te geschieden in een wettig Nederlands betaalmiddel door overmaking van het bedrag op het op een door Prisma aan te wijzen bankrekening, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever kan uitsluitend op voormelde wijze bevrijdend betalen. Prisma is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door de Opdrachtgever aangegeven e-mailadres.
 4. Bij overschrijding van de bij artikel 8.1 vermelde termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand te gelden heeft als een hele maand.
  4.1 Indien Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan is de Opdrachtgever vanaf het moment dat hij in verzuim verkeert 10% van het onbetaald gelaten bedrag verschuldigd aan buitengerechtelijke kosten, zulks met een minimum van € 50.
  4.2 Indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten verschuldigd conform bepaalde in de ‘Wet inzake de normering van buitengerechtelijke incassokosten’ en het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.
 5. Alle kosten ter verkrijging van voldoening in rechte komen volledig, derhalve inclusief kosten van advocaat of gemachtigde, voor rekening van Opdrachtgever.
 6. Indien (volledige) betaling achterwege blijft, is Prisma gerechtigd om de uitvoering van de opdracht op te schorten.
 7. Klachten over in rekening gebrachte bedragen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, Schriftelijk door de Opdrachtgever te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt akkoord te zijn met de in rekening gebrachte bedragen. Reclames geven geen recht op verrekening, noch op opschorting van de betaling.
 8. In het geval van faillissement of als er surseance van betaling van de Opdrachtgever wordt aangevraagd, dan wel dat er ten laste van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd, zijn de vorderingen van Prisma onmiddellijk opeisbaar.
 9. Wanneer Prisma tijdens de duur van de aan haar verstrekte Opdracht aanwijzingen ontvangt omtrent onvoldoende kredietwaardigheid van de Opdrachtgever, dan heeft Prisma het recht de Opdracht terug te geven, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling voor reeds verrichte werkzaamheden. Dit tenzij de Opdrachtgever zorgdraagt voor vooruitbetaling, dan wel adequate zekerheidsstelling.
 10. De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Prisma kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Prisma kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.


Artikel 9       Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Beide Partijen kunnen de Overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien hiervoor een gewichtige reden bestaat of als de Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en niet eindigt door volbrenging. Dit dient Schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
 2. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Daarnaast heeft Prisma recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken omzetverlies. De tot dan toe gemiddelde bestede uren per maand tegen het geldende uurtarief wordt als afkoopsom voor het beëindigen van de Opdracht gehanteerd. Prisma kan, naast de overige uit de Overeenkomst en de wet toekomende rechten, de Overeenkomst in zijn geheel of voor het nog niet uitgevoerde deel te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en schadeplichtigheid aan de zijde van Prisma jegens Opdrachtgever met onmiddellijke ingang ontbinden indien:
  – Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of andere Overeenkomsten jegens Prisma niet nakomt;
  – Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
  – Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of een betalingsregeling aan zijn crediteuren aanbiedt;
  – ten aanzien van Opdrachtgever (zijnde een natuurlijk persoon) een schuldsanering krachtens WSNP wordt uitgesproken;
  – Opdrachtgever tot liquidatie van zijn zaken overgaat;
  – er beslag wordt gelegd op het vermogen van Opdrachtgever ter zake substantiële schulden of indien Opdrachtgever niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat.
 1. In geval Prisma faillissement aanvraagt, in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft Opdrachtgever het recht de opdracht te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.
 2. Opdrachtgever kan aan tussentijdse beëindiging geen recht ontlenen op schadevergoeding dan wel (gedeeltelijke) teruggave van vooruit (volledige) betaalde bedragen, tenzij de Overeenkomst ontbonden wordt op grond van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of ingeval er sprake is van onrechtmatige daad.


Artikel 10     Aansprakelijkheid

 1. Prisma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor derden, die niet door Prisma zijn ingeschakeld.
 2. Ingeval Prisma aansprakelijk is voor schade, dan is het recht op schadevergoeding beperkt tot het maximale declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de declaratie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Ingeval een Opdracht een looptijd van zes (6) maanden of langer heeft, is het bedrag van de schadevergoeding gemaximaliseerd tot het declaratiebedrag over de zes maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Prisma aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Prisma toegerekend kunnen worden;
  –  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 4. Prisma is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De Opdrachtgever is te allen tijde gehouden om schadebeperkend te handelen.
 6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één (1) jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Prisma aansprakelijk is.


Artikel 11     Vrijwaringen

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Prisma voor alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaam­heden voor de Opdrachtgever verricht. Indien Prisma uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Prisma zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Prisma, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade. die aan de zijde van derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 2. Indien Opdrachtgever aan Prisma informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 12     Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Prisma geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Prisma niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Prisma worden daaronder begrepen.
 3. Prisma heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Opdracht verhindert, intreedt nadat Prisma zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen, gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van enige schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Prisma ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Prisma gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.


Artikel 13     Geheimhouding

 1. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Prisma, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Prisma zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Prisma niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling, en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.


Artikel 14     Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Alle door Prisma verstrekte zaken, zoals rapporten, adviezen, aanbiedingen, berekeningen, beschrijvingen, modelovereenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, technieken, instrumenten, films, (elektronische) bestanden, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Prisma worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 2. Prisma behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt Prisma zich de rechten en bevoegdheden voor die Prisma toekomen op grond van de Auteurswet.
 4. Alle door Prisma geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, adviezen, aanbiedingen, berekeningen, beschrijvingen, modelovereenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, technieken, instrumenten, films, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Prisma.
 5. De Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn organisatie en voor zover passend binnen het doel van de Opdracht.
 6. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 7. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Prisma, zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 8. Indien Prisma na aanvaarding van de Opdracht met een concreet voorstel komt, blijven de rechten op uitvoering van dit voorstel bij Prisma en staat het Opdrachtgever niet vrij, zonder toestemming van Prisma het concrete voorstel door derden te laten uitvoeren. Niet naleving van het in dit lid bepaalde, betekent schending van het auteursrecht, althans het recht van industriële/intellectuele eigendom aan Prisma toebehorende, waardoor Opdrachtgever schadeplichtig wordt jegens Prisma. Deze schade is in ieder geval gelijk aan het bedrag dat Prisma zou hebben verdiend door het volledig uitvoeren van de Opdracht vermeerderd met gemaakte kosten voor het uitvoeren van de Opdracht en het verhalen van de schade.
 9. Voor het geval dat Prisma zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke, niet herroepbare toestemming aan Prisma, of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Prisma zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
   

Artikel 15     Geschillen

 1. Prisma voert de Opdracht naar beste vermogen uit. Klachten over de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, Schriftelijk te worden gemeld aan Prisma. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Prisma in staat is adequaat te reageren.
 2. Als een klacht gegrond is, dan dient de Opdrachtgever Prisma in de gelegenheid te stellen om alsnog binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen te voldoen.
 3. Indien door of naar aanleiding van de Opdracht een geschil rijst tussen de Opdrachtgever en Prisma, dan zullen Partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen.
 4. Op elke Overeenkomst tussen Prisma en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing en heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht.
 5. De rechter in de vestigingsplaats van Prisma is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. In dat laatste geval gelden de wettelijke regels omtrent de relatieve competentie. Niettemin heeft Prisma het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Prisma Advies Diensten B.V. – versie 2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn NIET van toepassing op de andere entiteiten van de individuele Prisma-adviseurs zoals vermeld op onze website.