Algemene voorwaarden Prisma Advies Groep | Bedrijfsfinancieringen

Artikel 1       Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Opdrachtnemer: Prisma Advies Groep | Bedrijfsfinancieringen, Bas Bourgonje geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 61102008.
 3. Opdrachtgever: De wederpartij van Opdrachtnemer.
 4. Opdracht: de door de Partijen overeengekomen dienstverlening.
 5. Offerte: ieder(e) aanbieding, voorstel, aanbod, offerte en/of prijsopgave (inclusief bijlagen, documentatie, etc.) waarin wordt aangegeven waar de uit te voeren Opdracht uit bestaat, alsmede welke vergoeding Opdrachtgever hiervoor verschuldigd is.
 6. Overeenkomst: de Overeenkomst tot Opdracht, zoals tussen Partijen is overeengekomen.
 7. Schriftelijk: iedere communicatie per post, per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 8. Partijen: Opdrachtnemer en de Opdrachtgever tezamen.


Artikel 2       Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder(e) vrijblijvende (online) aanbieding, aanbod, Offerte en/of prijsopgave (inclusief bijlagen, documentatie en afbeeldingen etc.) en Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 2. Elke aanbieding, offerte en overeenkomst welke onder deze Algemene Voorwaarden valt, verbindt op geen enkele wijze de Prisma Advies Groep (onderdeel van Prisma Advies Diensten B.V.) of een andere bij de Prisma Advies Groep aangesloten adviseur c.q. entiteit. Opdrachtgever zal derhalve Prisma Advies Diensten B.V. of een andere bij de Prisma Advies Groep aangesloten adviseur c.q. entiteit niet aanspreken voor het handelen of nalaten van Opdrachtnemer.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolg- of aanvullende Opdrachten van de Opdrachtgever.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat Opdrachtnemer de Opdrachtgever van de wijziging in kennis heeft gesteld.
 6. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
 7. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 8. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter nietig zal worden geacht, wordt vernietigd of anderszins niet bindend wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverkort en aldus volledig van kracht. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 9. Een eventuele eerdere verwijzing door Opdrachtgever naar eigen of andere Algemene Voorwaarden wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen en derhalve niet aanvaard. Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij tussen Partijen zijn overeengekomen en dienen Schriftelijk te worden vastgelegd.
 10. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, noch dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 11. De titels van de artikelen geven slechts een indicatie van de inhoud van het desbetreffende artikel. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 3       Aanbiedingen en Offertes

 1. Alle Offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien een Offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de Offerte vermeld.
 2. Alle Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij alle essentiële informatie heeft verstrekt.
 3. Een samengestelde Offerte verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Acceptatie van een Offerte door Opdrachtgever houdt in, dat Opdrachtgever zich verenigt met de toepasselijkheid en inhoud van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Indien na het moment van aanbieding of na het tot stand komen van de Overeenkomst belastingen, heffingen of andere lasten van overheidswege worden ingevoerd of verhoogd, worden deze door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever doorberekend.
 6. Tussentijdse wijzigingen dienen tussen Opdrachtnemer en de wederpartij Schriftelijk te worden overeengekomen. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om de Overeenkomst tussentijds te beëindigen, tenzij zulks in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid.
 7. Opdrachtnemer kan niet worden gehouden aan een Offerte indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 8. Acceptatie van een Offerte door Opdrachtgever houdt in, dat Opdrachtgever zich verenigt met de toepasselijkheid en inhoud van deze Algemene Voorwaarden.
 9. Alhoewel Opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van de door haar verstrekte Offertes, waaronder begrepen doch niet beperkt tot prijsopgaves, informatie en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever kan (gaan) duiden, kan Opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders Schriftelijk is overeengekomen. Afbeeldingen, voorbeelden, specificaties en verdere omschrijvingen door Opdrachtnemer op haar website, of anderszins aangeboden (online) documentatie zijn niet bindend en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven hetgeen Opdrachtnemer aan te bieden heeft, tenzij door Opdrachtnemer Schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld en onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om in te staan voor de juistheid en volledigheid van door haar opgegeven gegevens. In geen geval is Opdrachtnemer tot enige (na)levering verplicht.
 10. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 4       Uitvoering van de overeenkomst, informatie en middelen

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de kundigheid die Opdrachtgever redelijkerwijs van Opdrachtnemer mag verwachten. Waarbij op geen enkele wijze sprake is van een resultaatverplichting, doch van een inspanningsverplichting.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, alsmede wijzigingen hierin, in de vorm en op de wijze, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn zowel bij aanvang als tijdens (voor) het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en behoorlijk aan Opdrachtnemer worden verstrekt.


Artikel 5       Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/ of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.


Artikel 6       Opzegging en annulering

 1. Overeenkomsten met een vooraf overeengekomen duur kunnen niet tussentijds worden opgezegd.
 2. Indien Opdrachtgever de Opdracht na aanvaarding daarvan in zijn geheel of slechts een gedeelte daarvan annuleert, is Opdrachtnemer gerechtigd het gehele geoffreerde bedrag bij Opdrachtgever in rekening te brengen inclusief de beloning bij succes.
 3. Doorlopend beheer kan jaarlijks worden opgezegd voor het einde van het kalenderjaar.


Artikel 7       Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium en/of een vaste prijs overeenkomen. Eventueel aangevuld met een beloning bij succes (succesfee).
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht. De hoogte van het uurtarief wordt voorafgaand aan de werkzaamheden overeengekomen.
 3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder secretariaat-, reis-, verblijf- verzend- en administratiekosten, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 8       Betaling

 1. Opdrachtnemer zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever stemt in met elektronische facturatie.
 2. Betaling van de door de Opdrachtnemer verzonden factuur dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen c.q. anders op de factuur staat. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur, of klachten in de zin van artikel 10, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. Indien Opdrachtgever na het verstrijken van de eerste betalingstermijn, zoals vermeld in artikel 8 lid 2, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de eerste dag na het aflopen van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Tevens is Opdrachtgever in een dergelijk geval gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of schuldsanering van de Opdrachtgever is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is, eveneens direct opeisbaar.
 5. Opdrachtnemer is steeds bevoegd een voorschot of volledige vooruitbetaling te vragen van haar werkzaamheden en/of kosten.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 7. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 8. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 9. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de verschuldigde bedragen.
 10. Klachten over in rekening gebrachte bedragen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, Schriftelijk door de Opdrachtgever te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt akkoord te zijn met de in rekening gebrachte bedragen. Reclames geven geen recht op verrekening, noch op opschorting van de betaling.


Artikel 9       Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Opdrachtnemer aanvaardt wettelijke en contractuele verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever (a) in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, en dan uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (b) in het geval van een aan Opdrachtnemer toerekenbare onrechtmatige daad waarbij schade of lichamelijk letsel aan personen is toegebracht.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade wegens door Opdrachtnemer gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Opdracht vormt.
 4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de door Opdrachtgever te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.
 5. De aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden is beperkt tot het bedrag dat door de opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Voor schade waarvoor de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is de hoogte beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is betaald.
 6. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 7. De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, zoals bedoeld in de voorgaande leden, geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die samenhangen met de uitvoering van de Overeenkomst.
 9. De in deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtsreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.
 10. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer voor schade veroorzaakt door virussen en defecten.
 11. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en die aan Opdrachtgever toerekenbaar is.


Artikel 10       Overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van Opdrachtnemer of personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de Opdracht redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Opdracht worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.
 2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 3. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 11       Geheimhouding

 1. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Opdrachtnemer, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling, en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.


Artikel 12       Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Alle door Opdrachtnemer verstrekte zaken, zoals rapporten, adviezen, aanbiedingen, berekeningen, beschrijvingen, modelovereenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, technieken, instrumenten, films, (elektronische) bestanden, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 2. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die Opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
 4. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, adviezen, aanbiedingen, berekeningen, beschrijvingen, modelovereenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, technieken, instrumenten, films, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Opdrachtnemer.
 5. De Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn organisatie en voor zover passend binnen het doel van de Opdracht.
 6. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 7. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer, zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 8. Indien Opdrachtnemer na aanvaarding van de Opdracht met een concreet voorstel komt, blijven de rechten op uitvoering van dit voorstel bij Opdrachtnemer en staat het Opdrachtgever niet vrij, zonder toestemming van Opdrachtnemer het concrete voorstel door derden te laten uitvoeren. Niet naleving van het in dit lid bepaalde, betekent schending van het auteursrecht, althans het recht van industriële/intellectuele eigendom aan Opdrachtnemer toebehorende, waardoor Opdrachtgever schadeplichtig wordt jegens Opdrachtnemer. Deze schade is in ieder geval gelijk aan het bedrag dat Opdrachtnemer zou hebben verdiend door het volledig uitvoeren van de Opdracht vermeerderd met gemaakte kosten voor het uitvoeren van de Opdracht en het verhalen van de schade.
 9. Voor het geval dat Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke, niet herroepbare toestemming aan Opdrachtnemer, of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.


Artikel 13       Geschillen

 1. Opdrachtnemer voert de Opdracht naar beste vermogen uit. Klachten over de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, Schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 2. Als een klacht gegrond is, dan dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen om alsnog binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen te voldoen.
 3. Indien door of naar aanleiding van de Opdracht een geschil rijst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer, dan zullen Partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen.
 4. Op elke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing en heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht.
 5. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. In dat laatste geval gelden de wettelijke regels omtrent de relatieve competentie. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Prisma Advies Groep | Bedrijfsfinancieringen – versie 1.0

Deze Algemene Voorwaarden zijn NIET van toepassing op de andere entiteiten van de individuele Prisma-adviseurs zoals vermeld op onze website.